Hồ sơ hỗ trợ chi phí học tập

Tháng Năm 6, 2016 3:39 chiều
 •                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    (Mẫu 2B)
 • Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Xét duyệt hồ sơ học sinh diện được Hỗ trợ chi phí học tập theo

Thông tư Liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 của Bộ GD&ĐT-Bộ Tài Chính và Bộ Lao động-TBXH

Học kỳ I, kỳ II năm học 2014 – 2015

Thực hiện Công văn số 831/GD&ĐT, ngày 23 tháng 12 năm 2014 của phòng GD&ĐT huyện về việc hướng dẫn lập hồ sơ miễn giảm, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 74/2013/NĐ-CP đối với Mầm non và phổ thông công lập Năm học 2014 – 2015;

Trường Tiểu học Hảo Nghĩa, xã Hảo Nghĩa, huyện Na Rì tổ chức Họp xét duyệt Hồ sơ học sinh diện Hỗ trợ chi phí học tập theo Liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 của Bộ GD&ĐT- Bộ Tài chính và Bộ Lao động- TBXH Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

 1. Thời gian: 9 giờ 00phút, ngày 31 tháng 12 năm 2014
 2. Địa điểm: Tại Hội đồng nhà trường.

III. Thành phần gồm có:

 1. Bà Nguyễn Thị Long Hiệu trưởng
 2. Bà Trương Thị Hoa Phó Hiệu trưởng
 3. Bà Triệu Thị Tuyên Chủ tịch Công đoàn, chủ nhiệm lớp 4
 4. Bà Nông Thị Hơn Cán bộ theo dõi chính sách (kế toán)
 5. Bà Hoàng Thị Huệ Thư ký
 6. Bà Lê Thị Hiền; Lý Thị Tuyết; Nông Thị Hà; Nông Thị Hường là giáo viên chủ nhiệm của 4 lớp
 7. Nội dung họp xét:
 8. Bà Nguyễn Thị Long Hiệu trưởng – Nêu cách thức tiến hành xét duyệt hồ sơ và hướng dẫn việc đối chiếu danh sách với từng đơn và giấy chứng nhận để kiểm tra rà soát chính xác đối tượng được hưởng Hỗ trợ chi phí học tập; Phân công các tổ kiểm tra, sau một thời gian kiểm tra kết quả như sau:

* Học kỳ I năm học 2014-2015

– Tổng số HS đề nghị Hỗ trợ chi phí học tập: ……học sinh

– Tổng số HS đủ điều kiện để xét duyệt Hỗ trợ chi phí học tập: …..HS

– Tổng số kinh phí Hỗ trợ chi phí học tập là:……………………..đồng

* Học kỳ II năm học 2014-2015

– Tổng số HS đề nghị Hỗ trợ chi phí học tập: ……học sinh

– Tổng số HS đủ điều kiện để xét duyệt Hỗ trợ chi phí học tập: …..HS

– Tổng số kinh phí Hỗ trợ chi phí học tập là:……………………..đồng

 1. Bà Nguyễn Thị Long Hiệu trưởng, nhận xét đánh giá quá trình tổ chức họp xét là nghiêm túc, hồ sơ đảm bảo, kết luận về số lượng, đối tượng được Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I, học kỳ II năm học 2014-2015.

Nội dung buổi họp xét duyệt hồ sơ học sinh kết thúc vào 10 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản đã được thông qua, các thành viên nhất trí như biên bản đã ghi. Biên bản được lập thành 02 bản, 01 bản lưu tại trường và 01 bản gửi kèm theo hồ sơ về phòng GD&ĐT huyện thẩm định.

 

HIỆU TRƯỞNG                                                       THƯ KÝ

(Ký, đóng dấu)

 

 

 

 

Nguyễn Thị Long                                                        Hoàng Thị Huệ

 

 

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN

 

 

cô hoaabcSI850210