Tháng Năm 6, 2016 3:11 chiều

 ĐẢNG BỘ XÃ HẢO NGHĨA

Chi bộ: Trường Tiểu học.

     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

     Hảo Nghĩa, ngày 16 tháng 3 năm 2016

 

     

 

BẢN ĐĂNG KÍ CÁ NHÂN

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016.

 

Họ và tên: TRƯƠNG THỊ HOA

– Chức vụ: Phó hiệu trưởng.

– Đảng viên chi bộ: Trường tiểu học Hảo Nghĩa.

Thực hiện hướng dẫn số 02-HD/HU ngày 15 tháng 01 năm 2016 của Huyện ủy Na Rì, về việc hướng dẫn đăng kí việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với tập thể, cá nhân. Tôi xây dựng bản đăng kí việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016 như sau:

 1. Nội dung đăng kí làm theo Bác:
 2. Về tư tưởng chính trị:

   Luôn lập trường tư tưởng vững vàng. Trung thành với chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thể hiện qua lời nói và việc làm.

Chấp hành tốt và bảo vệ đường lối, quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước, tuân thủ các Nghị quyết của Đảng, của Chi bộ đề ra.

Sẵn sàng đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng,  bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.

Gương mẫu trong mọi lĩnh vực, thường xuyên tuyên truyền vận động gia đình, và nhân dân thực hiện đúng quan điểm đường lối của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và chính sách tại địa phương.

 1. Về đạo đức, lối sống, tác phong:

Giữ gìn đạo đức tác phong của người giáo viên, lối sống lành mạnh trong sạch, gìn giữ tư cách đạo đức, tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên. Thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí và những biểu hiện tiêu cực khác. Hoà đồng với đồng nghiệp, đối xử công bằng khách quan trong công tác, bảo vệ lợi ích, quyền lợi của người học.

Ý thức được tư cách, phẩm chất cách mạng, phát huy tính gương mẫu của người Đảng viên, không vi phạm những điều Đảng viên không được làm.

Luôn sống trung thực, thẳng thắn, hoà nhã đoàn kết với đồng nghiệp, học sinh, liên hệ mật thiết với nhân dân và quần chúng.

 1. Về tự phê bình và phê bình:

Có ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực. Có tinh thần đấu tranh tự bình và phê bình thẳng thắn. Giữ gìn phẩm chất, uy tín trước đồng nghiệp, nhân dân và học sinh.

 1. Về quan hệ với nhân dân:

Tôn trọng và tạo mối quan hệ mật thiết với nhân dân. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Có thái độ ứng xử phù hợp và đúng mực với nhân dân mọi lúc, mọi nơi và khi đến trường liên hệ công việc.

 1. Về trách nhiệm trong công tác:

          Luôn ý thức và trách nhiệm cao với công việc được giao, phấn đấu hoàn thành tốt  nhiệm vụ.

Tự giác học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp để phục vụ cho công tác chuyên môn của bản thân, cũng như phục vụ các nhiệm vụ chung của nhà trường.

Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các thành viên trong trường nêu cao tinh thần trách nhiệm trước công việc được giao. Giúp đỡ đồng nghiệp trong việc thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường, có tinh thần giúp đỡ những học sinh khó khăn trong học tập.

 1. Về ý thức tổ chức kỉ luật:

Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, chấp hành sự phân công của cấp trên, hết lòng thương yêu học sinh, cống hiến hết mình vì sự nghiệp giáo dục của đơn vị.

Nêu cao tinh thần kỉ luật trong công tác. Thực hiện tốt nội quy, quy chế của ngành, đơn vị.

 1. Về đoàn kết nội bộ:

Nêu cao tinh thần ®oµn kÕt, sèng chan hßa, giúp đỡ ®ång nghiÖp, tËn tôy với nhân dân và c«ng viÖc chung. Luôn chung vai cùng đồng nghiệp hoàn thành tốt công tác chuyên môn. Có thái độ chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết.

 1. Đăng kí việc làm cụ thể, giải pháp thực hiện, thời hạn giải quyết.
 2. Về tự phê bình, phê bình:

+ Nên cao tinh thần tự phê bình, phê bình đối với bản thân và đồng nghiệp, chống những biểu hiện sai trái để rút kinh nghiệm và tránh những hiểu lầm trong đơn vị.

+ Tích cực chống mọi biểu hiện chủ nghĩa cá nhân.

+ Xây dựng tập thể đoàn kết, trong sạch, vững mạnh. Xây dựng mối đoàn kết với nhân dân nơi cư trú và với phụ huynh.

+ Thời hạn giải quyết: Tự trau dồi trong suốt thời gian làm việc.

 1. Về trách nhiệm trong công tác:

+ Tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm cao, chủ động sáng tạo để đạt kết quả cao nhất.

+ Giải pháp thực hiện: Luôn gương mẫu làm tròn trách nhiệm một cách tự giác. Tích cực học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp để phục vụ cho công tác chuyên môn của bản thân.

+ Thời hạn giải quyết: Tự sắp xếp thời gian để nghiên cứu học hỏi, tích cực tham gia các lớp tập huấn trong năm học để góp phần nâng cao chất lượng trong công việc được giao.

Người viết bản đăng kí 

 

 

 

TRƯƠNG THỊ HOA

                                Xác nhận của chi bộ